English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in România
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Directiva Habitate

Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC
referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992

Versiunea originala in limba engleza

Traducerea Directivei Consiliului Europei referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice

ANEXA 1 Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a caror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de conservare
ANEXA 2 Speciile de plante si animale de interes comunitar a caror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de habitate
ANEXA 3 Criterii pentru selectarea siturilor eligibile pentru identificarea ca situri de importanta comunitara si desemnarea lor ca areale speciale de conservare
ANEXA 4 Specii de animale si plante de interes comunitar care necesita o protectie stricta
ANEXA 5 Specii de plante si animale de interes comunitar a caror prelevare din natura si exploatare sunt susceptibile de a face obiectul masurilor de management
ANEXA 6 Metode si mijloace de captura si ucidere si modalitati de transport interzise


ART. 1


Pentru scopurile prezentei Directive, se intelege prin:
a) conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna si din flora salbatica intr-o stare favorabila, astfel cum este definita in punctele e) si i);
b) habitate naturale: zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice si biotice, fie ele in intregime naturale sau semi-naturale;
c) tipuri de habitate naturale de interes comunitar: cele care, pe teritoriul vizat la articolul 2:
sunt in pericol de disparitie in aria lor de raspandire naturala sau
au o arie de raspandire naturala redusa ca urmare a regresului lor sau
constituie exemple remarcabile pentru una sau mai multe din urmatoarele regiuni biogeografice: alpina, atlantica, continentala, macaronesiana si mediteraneana.
Aceste tipuri de habitate figureaza sau sunt susceptibile de a figura in Anexa I.
d) tipuri de habitate naturale prioritare: tipurile de habitate naturale in pericol de disparitie prezente pe teritoriul vizat in Articolul 2 si pentru a caror conservare Comunitatea are o responsabilitate particilara, tinand seama de partea din aria naturala a tipului de habitat care este situata pe teritoriul vizat de Articolul 2. Aceste tipuri de habitate naturale sunt indicate printr-un asterisc(*) in Anexa I;
e) stare de conservare a unui habitat natural: suma influentelor ce actioneaza asupra unui habitat natural si a speciilor tipice pe care le adaposteste, care pot afecta pe termen lung repartitia sa naturala, structura si functiile sale ca si supravietuirea pe termen lung a speciilor sale tipice, pe teritoriul vizat in Articolul 2;
"Starea de conservare" a unui habitat natural va fi considerata "favorabila" cand:
- aria sa de raspandire naturala ca si suprafetele pe care le acopera in cadrul acestei arii sunt stabilite sau in extindere
si
- exista structura si functiile specifice necesare pentru mentinerea pe termen lung si sunt susceptibile sa existe in viitorul previzibil
si
- starea de conservare a speciilor care ii sunt tipice este favorabila in sensul punctuluii);
f) habitatul unei specii: mediul definit prin factori abiotici si biotici in care traieste o specie in oricare stadiu al ciclului sau biologic;
g) specii de interes comunitar: speciile care, pe teritoriul vizat in Articolul 2, sunt:
i) periclitate, exceptand cele ale caror areal natural este marginal in teritoriu si care nu sunt nici periclitate nici vulnerabile in regiunea vest-palearctica
sau
ii) vulnerabile, adica a caror trecere in categoria speciilor periclitate este probabila intr-un viitor apropiat, in caz de persistenta a factorilor cauzali
sau
iii) rare, adica a caror populatii sunt mici si care chiar daca in prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, risca sa devina. Aceste specii sunt localizate in arii geografice restranse sau sunt rar dispersate pe suprafete pe suprafete largi
sau
iv) endemice si necesita o atentie particulara datorita naturii specifice a habitatului lor si/sau impactului potential a exploatarii lor asupra habitatului lor si/sau a impactului potential al exploatarii lor asupra starii lor de conservare.
Aceste specii figureaza sau sunt susceptibile sa figureze in Anexa II si/sau Anexa IV sau V;
h) specii prioritare: sunt speciile vizate la punctul g) i) si pentru a caror conservare Comunitatea are o responsabilitate particulara, tinand seama de partea din aria sa naturala de raspandire cuprinsa in teritoriul vizat in Articolul 2. Aceste specii prioritare sunt indicate printr-un asterisc (*) in Anexa II;
i) starea de conservare a unei specii: suma influentelor care, actionand asupra speciei, pot afecta pe termen lung distributia si abundenta populatiilor sale pe teritoriul vizat in Articolul 2;
"Starea de conservare" va fi considerata "favorabila" cand:
- datele relative la dinamica populatiei speciei in cauza arata ca aceasta specie continua si este susceptibila sa continue, pe termen lung, sa fie o componenta viabila a habitatului sau natural
si
- aria de rapartitie naturala a speciei nu se reduce si nu risca sa se reduca intr-un viitor previzibil
si
- exista si probabil va exista un habitat destul de intins pentru ca populatiile sale sa se mentina pe termen lung;
j) sit:arie definita geografic a carei suprafata este clar delimitata;
k) sit de importanta comunitara: sit care in regiunea sau regiunile biogeografice la care apartine, contribuie in mod semnificativ la mentinerea sau restabilirea unui tip de habitat natural din Anexa I sau a unei specii din Anexa II intr-o stare de conservare favorabila si poate, de asemenea, ca contribuie intr-un mod semnificativ la coerenta (retelei) NATURA 2000 vizata in Articolul 3 si/sau contribuie in mod semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea sau regiunile respective.
Pentru speciile animale care ocupa teritorii vaste, siturile de importanta comunitara corespund locuirlor din cadrul ariei de repartitie naturala a acestor specii, care prezinta elemente fizice si biologice esentiale pentru viata si reproducerea lor;
l) zona speciala de conservare: sit de importanta comunitara desemnat de Statele Membre printr-un act legal, administrativ si/sau contractual in care sunt prevazute masurile de conservare necesare pentru mentinerea sau restabilirea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau populatiilor speciilor pentru care situl este desemnat.
m) mostra: orice animal sau planta, vie sau moarta, din speciile enumerate in Anexa IV si Anexa V, orice parte sau produs obtinut din acestea ca si orice alt bun, in cazul ca rezulta dintr-un document justificativ, de ambalare sau dintr-o marca ori eticheta sau din orice alta circumstanta ca este vorba de parti sau derivate de animale sau plante din aceste specii;
n) Comitet: inseamna Comitetul stabilit in virtutea Articolului 20.

ART. 2
1. Scopul prezentei Directive este de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica.
2. Masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intr-o stare de conservare favorabila, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar.
3. Masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale.

ART. 3
1. Se constituie o retea ecologica europeana coerenta de zone speciale de conservare, sub numele de "NATURA 2000". Aceasta retea, compusa din situri care adapostesc tipuri de habitate naturale ce figureaza in Anexa I si de habitate ale speciilor ce figureaza in Anexa II, va asigura mentinerea sau, daca este cazul, restabilirea tipurilor de habitate naturale si a habitatelor speciilor intr-o stare de conservare favorabila, pe cuprinsul ariilor lor de raspandire naturala.
Reteaua NATURA 2000 include zonele de protectie speciala clasificate de Statele Membre in baza dispozitiilor Directivei 79/409/CEE.
2. Fiecare Stat Membru contirbuie la crearea (retelei) NATURA 2000 proportional cu reprezentarea, pe teritoriul sau, a tipurilor de habitate naturale si a habitatelor speciilor prevazute in paragraful l. In acest scop, Statele Membre, in conformitate cu Articolul 4, desemneaza situri ca zone speciale de conservare, avand in vedere obiectivele prevazute in paragraful l.
3. Acolo unde considera necesar, Statele Membre se straduiesc sa amelioreze coerenta ecologica a (retelei) NATURA 2000 prin mentinerea si, daca este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, mentionate in Articolul 10, care sunt de importanta majora pentru fauna si flora salbatica.

ART. 4
1. Pe baza criteriilor stabilite in Anexa III (Etapa l) si a informatiilor stiintifice relevante, fiecare Stat Membru propune o lista de situri indicand tipurile de habitate naturale din Anexa l si speciile indigene din Anexa II pe care le adapostesc. Pentru speciile de animale care ocupa teritorii vaste, aceste situri corespund locurilor, in cadrul ariilor naturale de raspandire a acestor specii, care prezinta elementele fizice si biologice esentiale pentru viata si reproducerealor. Pentru speciile acvatice care ocupa teritorii vaste, astfel de situri vor fi propuse numai acolo unde este posibil de determinat in mod clar o zona care prezinta elementele fizice si biologice esentiale pentru viata si reproducere lor. Statele Membre propun, daca este cazul, adaptarea listei in lumina surpavegherii prevazute in Articolul ll.

Lista este transmisa Comisiunii, in trei ani de la notificarea prezentei Directive, in acelasi timp, cu informatiile relative la fiecare sit. Aceste informatii vor cuprinde o harta a sitului, numele lui, localizarea, intinderea ca si datele rezultand din aplicarea criteriilor specificate in Anexa III (Etapa I) si vor fi transmise pe baza unui formular stabilit de Comisiune in acord cu procedura prevazuta in Articolul 21.

2. Pe baza criteriilor stabilite in Anexa III (Etapa 2) si in cadrul atat a fiecareia din cele cinci regiuni biogeografice mentionate in Articolul 1(c)iii) cat si a intregului teritoriu prevazut in Articolul 2(1), Comisiunea stabileste, in acord cu fiecare din Statele Membre, un proiect de lista a siturilor de importanta comunitara, pornind de la listele Statelor Membre si identificand siturile care adapostesc unul sau mai multe tipuri de habitate naturale prioritare ori una sau mai multe specii prioritare.

Statele Membre ale caror situri adapostesc unul sau mai multe tipuri de habitate naturale prioritare ori una sau mai multe specii prioritare reprezentand mai mult de 5% din teritoriul national pot, in acord cu Comisiunea, sa solicite ca criteriile enumerate in Anexa III (etapa 2) sa fie aplicate mai flexibil in selectarea siturilor de importanta comunitara pe teritoriul lor.
Lista siturilor selectionate ca situri de importanta comunitara, identificand siturile ce adapostesc unul sau mai multe tipuri de habitate naturale prioritare ori una sau mai multe specii prioritare, este adoptata de Comisiune dupa procedura prevazuta in Articolul 21.

3. Lista mentionata in paragraful 2 este stabilita intr-un interval de sase ani dupa notificarea prezentei Directive.

4. Odata ce un sit de importanta comunitara a fost adoptat in baza procedurii prevazute in paragraful 2, Statul Membru respectiv desemneaza acest sit ca zona speciala de conservre cat mai repede cu putinta si intr-un interval maximal de sase ani, stabilind prioritatile in functie de importanta siturilor pentru mentinerea sau restabilirea, intr-o stare de conservare favorabila, a unui tip de habitat natural din Anexa I sau a unei specii din Anexa II ori pentru coerenta (retelei) NATURA 2000, ca si in functie de pericolele de degradare sau distrugere la care aceste situri sunt expuse.
5. Indata ce un sit este inscris in lista vizata in paragraful 2, subparagraful 3, el este supus dispozitiilor Articolului 6 (2, 3 si 4).

ART. 5
1. In cazuri exceptionale in care Comisiunea constata absenta, intr-o lista nationala, prevazuta in Articolul 4(1), a unui sit ce adaposteste un tip de habitat natural sau o specie prioritara care, pe baza informatiilor stiintifice relevante si sigure, considera ca fi esential pentru mentinerea acestui tip de habitat natural prioritar sau pentru supravietuirea acestei specii prioritare, va fi initiala o procedura de consultare bilaterala intre acest Stat Membru si Comisiune in vederea compararii datelor stiintifice folosite de fiecare dintre parti.

2. Daca, la expirarea unei perioade de consultare ce nu depaseste sase luni, diferendul ramane nerezolvat, Comisiunea transmite Consiliului o propunere de sustinere a selectiei sitului ca sit de importanta comunitara.

3. Consiliul va decide prin unanimitate, intr-o perioada de trei luni de la data sesizarii lor.

4. In cursul perioadei de consultare si in asteptarea unei decizii a Consiliului, situl respectiv, este supus dispozitiilor Articolului 6(2).

ART. 6
1. Pentru zonele speciale de conservare, Statele Membre stabilesc masurile de conservare necesare implicand, daca este cazul, planuri de gestiune adecvate specifice siturilor sau integrate in alte planuri de amenajare si masurile legale, administrative sau contractuale adecvate care corespund necesitatilor ecologice a tipurilor de habitate naturale din Anexa I si speciilor din Anexa II prezente in situri.

2. Statele Membre iau masurile adecvate pentru a evita, in zonele speciale de conservare, deteriorarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor ca si perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate, in masura in care astfel de perturbari sunt susceptibile de a avea un efect semnificativ in relatie cu obiectivele prezentei Directive.

3. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului dar susceptibil de a afecta acest sit intr-un mod semnificativ, fie individual sau in combinatie cu alte planuri sau proiecte, face obiectul unei evaluari adecvate a incidentelor sale asupra sitului, tinand seama de obiectivele de conservare a sitului. In lumina concluziilor evaluarii implicatiilor asupra sitului si sub rezerva dispozitiilor paragrafului 4, autoritatile nationale nu vor accepta planul sau proiectul decat dupa ce s-au asigurat ca el nu va afecta negativ integritatea sitului si, daca este cazul, dupa ce au luat avizul publicului.

4. Daca, contrar concluziilor negative ale evaluarii implicatiilor si in absenta solutiilor altenative, un plan sau proiect trebuie totusi sa le realizat, din motive imperative de interes public major, inclusiv de natura sociala sau economica, Statul Membru ia toate masurile compensatoare necesare pentru a asigura ca coerenta generala a (retelei) NATURA 2000 este protejata. Statul Membru informeaza Comisiunea despre masurile compensatoare adoptate.

In caz ca situl in cauza este un sit ce adaposteste un tip de habitat natural prioritar si/sau o specie prioritara, pot fi invocate numai consideratii legate de sanatatea umana sau securitatea publica ori de consecintele benefice de importanta primordiala pentru mediu sau, dupa avizul Comisiunii, de alte motive imperative de interes public major.

ART. 7
Obligatiile ce decurg din Articolul 6(2,3 si 4) alte prezentei Directive inlocuiesc obligatiunile ce decurg din prima fraza a Articolului 4(4) din Directiva 79/409/CEE in ceea ce priveste zonele clasificate in baza Articolului 4 (1) sau recunoscute intr-un mod similar in baza Articolului 4(2) din Directiva mentionata, cu incepere de la data punerii in aplicare a prezentei Directive sau de la data clasificarii ori a recunoasterii de un Stat Membru in baza Directivei 79/409/CEE daca aceasta din urma este posterioara.

ART. 8
In paralel cu propunerile lor privind siturile susceptibile de a fi desemnate ca zone speciale de conservare ce adapostesc tipuri de habitate naturale prioritare si/sau specii prioritare, Statele Membre comunica Comisiunii, dupa necesitati, sumele pe care le estimeaza ca necesare, in cadrul cofinantarii comunitare, pentru a le permite indeplinirea obligatiilor ce decurg din Articolul 6 (1).
In acord cu fiecare din Statele Membre, Comisiunea va identifica, pentru siturile de importanta comunitara ce fac obiectul unei cereri de cofinantare, masurile indispensabile pentru asigurarea mentinerii sau restabilirii intr-o stare de conservare favorabila a tipurilor de habitate naturale prioritare si a speciilor prioritare din siturile respective ca si suma totala a costurilor pe care le implica aceste masuri.
Comisiunea, in acord cu Statul Membru respectiv, evalueaza suma finantarii necesare, inclusiv cofinantarea, pentru realizarea masurilor prevazute in paragraful 2 tinand seama, printre altele, de concentrarea de habitate naturale prioritare si/sau specii prioritare pe teritoriul Statului Membru si de povara pe care o impun masurile necesare.
Conform evaluarilor prevazute in paragrafele 2 si 3, Comisiunea adoptata, tinand seama de sursele de finantare disponibile in baza instrumentelor comunitare adecvate si in acord cu procedura prevazuta in Articolul 21, un cadru de actiune prioritara prevazand masuri ce implica o cofinantare, masuri ce trebuiesc luate odata ce situl a fost destinat conform Articolului 4(4).
Masurile care nu au fost retinute in cadrul de actiune din cauza resurselor insuficiente, ca si cele care au fost integrate dar care nu au primit cofinantarea necesara sau care nu au fost cofinantate decat partial, sunt reexaminate conform procedurii prevazute in Articolul 21, in contextul reexaminarii, la fiecare doi ani, a programului de actiune si pot fi, intre timp, amanate in asteptarea acestui examen. Acest examen tine seama, daca este cazul, de noua situatie a sitului respectiv.
In zonele unde masurile dependente de cofinantare au fost amanate Statele Membre se abtin de a lua orice masura noua susceptibila sa determine degradarea acestor zone.

ART. 9
Comisiunea, actionand in acord cu procedurile prevazute in Articolul 19, procedeaza la evaluarea periodica a contributiei (retelei) NATURA 2000 la realizarea obiectivelor prevazute in Articolele 2 si 3. In acest context, dezafectarea unei zone speciale de conservare poate fi luata in considerare acolo unde evolutia naturala stabilita pe baza supravegherii, prevazute in Articolul 11, justifica aceasta.

ART. 10
Acolo unde considera necesar, in cadrul politicilor lor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare si, indeosebi, in vederea imbunatatirii coerentei ecologice a retelei NATURA 2000, Statele membre, se straduiesc sa incarajeze gestiunea elementelor de episaj care sunt de importanta majora pentru fauna si flora salbatica.
Aceste elemente sunt cele care, prin structura lor lineara si continua (asa cum sunt raurile cu malurile lor sau sistemele traditionale de marcare a campurilor sau prin rolul lor de semne de hotar (cum sunt iazurile sau micile paduri) sunt esentiale pentru migratia, distributia geografica si schimbul genetic al speciilor salbatice.

ART. 11
Statele Membre asigura supravegherea starii de conservare a habitatelor naturale si speciilor prevazute in Articolul 2 tinand seama in mod particular de tipurile de habitate naturale prioritare si de speciile prioritare.

Protectia speciilor


ART. 12
Statele Membre iau masurile necesare pentru instaurarea unui sistem de protectie stricta a speciilor animale incluse in Anexa IV (a), in zona de raspandire naturala, interzicand:
orice forma de capturare sau de ucidere a specimenelor acestor specii in natura;
perturbarea intentionata a acestor specii in cursul perioadei de reproducere, de crestere (a progenityurii), de hibernare si de migratie;
distrugerea sau culegerea intentionata a oualor din natura;
deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna.
Pentru aceste specii, Statele Membre interzic detinerea, transportul, comertul sau schimbul si oferirea spre vanzare sau schimb a specimenelor prelevate din natura, cu exceptia celor prelevate legal inainte de aplicarea prezentei Directive.
Interdictiile prevazute in paragraful 1 (a si b) ca si in paragraful 2 se aplica la toate stadiile de viata a animalelor vizate prin prezentul articol.
Statele Membre instaureaza un sistem de control a capturilor si uciderilor accidentale a speciilor animale enumerate in Anexa IV (a). Pe baza informatiilor culese, Statele Membre intreprind noi cercetari sau iau masurile de conservare necesare pentru a asigura ca uciderile sau capturile incidentale nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor respective.

ART. 13
Statele Membre iau masurile necesare pentru instaurarea unui sistem de protectie stricta a speciilor vegetale incluse in Anexa IV (b), interzicand:
ruperea florilor si fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie, in natura, a acestor plante, in zona lor de raspandire naturala;
detinerea, transportul, comertul sau schimbul si oferirea in scop de vanzare a specimenelor din astfel de specii, prelevate din natura, cu exceptia celor prelevate legal inainte de aplicarea prezentei Directive.
Interdictiile prevazute in paragraful 1 (a si b) se aplica la toate stadiile ciclului biologic al plantelor vizate prin prezentul articol.

ART. 14
Daca, in lumina supravegherii prevazute in Articolul 11, Statele Membre considera necesar, ele iau masuri pentru ca prelevarea din natura de specimene ale speciilor de fauna si flora inscrise in Anexa V precum si exploatarea lor sa fie compatibila cu mentinerea lor intr-o stare de conservare favorabila.
Daca astfel de masuri sunt considerate necesare, ele trebuie sa includa continuarea supravegherii prevazute in Articolul 11. Ele mai pot cuprinde, in particular:
reglementari privind accesul in anumite zone,
interdictia temporara sau locala a prelevarii de specimene din natura si a exploatarii unor anumite populatii;
reglementarea perioadelor si/sau modurilor de prelevare a specimenelor,
aplicarea, in cursul prelevarii de specimene, de reguli cinegetice si de pescuit care respecta conservarea acestor populatii,
instaurarea unui sistem de autorizare a prelevarii de specimene sau cote,
reglementarea cumpararii, vanzarii, oferirii spre vanzare, detinerii sau transportului in vederea vanzarii a specimenelor,
cresterea in captivitate de specii animle ca si inmultirea artificiala a speciilor vegetale, in conditii strict controlate, in vederea reducerii prelevarii de specimene din natura,
evaluarea efectului masurilor adoptate.

ART. 15
Pentru capturarea sau uciderea speciilor din fauna salbatica enumerate in Anexa V (a) si in cazurile unde, conform cu Articolul 16, sunt aplicate derogari pentru prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor enumerate in Anexa IV (a), Statele Membre interzic utilizarea mijloacelor neselective susceptibile de a cauza disparitia locala sau disturbarea grava a populatiilor unei specii si, in particular:
utilizarea mijloacelor de captuare si de ucidere enumerate in Anexa 6 (a);
orice forma de capturare si ucidere cu folosirea mijloacelor de transport mentionate in Anexa VI (b).

ART. 16
Cu conditia ca nu exista o alternativa satisfacatoare si ca derogarea nu este in detrimentul mentinerii populatiilor speciilor respective intr-o stare de conservare favorabila, Statele Membre pot deroga de la dispozitiile Articolelor 12, 13, 14 si 15 (a si b):
in interesul protectiei faunei si florei salbatice si a conservarii habitatelor naturale;
pentru prevenirea daunelor importante aduse culturilor, cresterii animalelor, padurilor, pescariilor si altor forme de proprietate;
in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes major, inclusiv de natura sociala sau economica si pentru motive de importanta primordiala pentru mediu;
in scopuri de cercetare si educatie, de repopulare si de reintroducere a acestor specii si pentru operatiuni de reproducere necesare in acest scop, inclusiv pentru propagarea artificiala a plantelor;
pentru a permite, in conditii strict cntrolate, intr-o maniera selectiva si intr-o masura limitata, prinderea sau detinerea unui numar limitat si specificat de autoritatile nationale competente a unor specimene din speciile enumerate in Anexa IV.
Statele Membre trimit Comisiunii, la fiecare doi ani, un raport conform modelului stabilit de Comitet, asupra derogarilor stabilite in baza paragrafului 1. Comisiunea isi da avizul asupra acestor derogari, intr-un interval de maximum 12 luni de la primirea raportului, si informeaza Comitetul.
Rapoartele vor mentiona:
speciile care fac obiectul derogarilor si motivul derogarii, inclusiv natura riscului, cu, daca este cazul, indicarea solutiilor alternative care nu au fost retinute si datele stiintifice utilizate;
mijloacele, instalatiile sau metodele de capturare sau ucidere a speciilor animale care au fost autorizate si ratiunile de utilizare a lor;
circumstantele de timp si loc in care aceste derogari sunt acordate;
autoritatea abilitata sa declare si sa controleze ca conditiile necesare sunt intrunite si sa decida care mijloace, instalatii sau metode pot fi folosite, in ce limite si prin ce servicii (agentii, intreprinderi) si care sunt persoanele insarcinate cu executarea;
masurile de control folosite si rezultatele obtinute.


Informarea


ART. 17

La fiecare sase ani incepand de la expirarea perioadei prevazute in Articolul 23, Statele membre intocmesc un raport asupra aplicarii dispozitiilor luate in cadrul acestei Directive. Acest raport cuprinde, in particular, informatii privind masurile de conservare prevazute in Articolul 6 (1), ca si evaluarile impactului acestor masuri asupra starii de conservare a tipurilor de habitate din Anexa I si a speciilor din Anexa II si principalele rezultate ale supravegherii prevazute in Articolul 11. Acest raport, conform cu modelul stabilit de Comitet, este transmis Comisiunii si pus la dispozitia publicului.
Pe baza rapoartelor prevazute in paragraful 1, Comisiunea elaboreaza un raport de sinteza. Acest raport include o evaluare adecvata a progreselor realizate si, in particular, a contributiei (retelei) NATURA 2000 la realizarea obiectivelor specificate in Articolul 3. Un proiect al partii din raport care privesc informatiile furnizate de un Stat Membru va fi supus verificarii autoritatilor Statului respectiv. Dupa ce a fost prezentata Comitetului, versiunea finala a raportului este publicata de Comisiune, cel tarziu in doi ani de la primirea rapoartelor prevazute in paragraful 1 si este trimisa Statelor Membre, Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social.
Statele membre pot sa semnaleze zonele destinate in baza acestei Directive prin panouri comunitare concepute in acest scop de catre Comitet.


Cercetarea

ART. 18

Statele membre si Comisiunea incurajeaza cercetarile si lucrarile stiintifice necesare cu privire la obiectivele enumerate in Articolul 2 si cu obligatiunile prevazute in Articolul 11. Ele schimba informatii in vederea unei bune coordonari a cercetarilor realizate la nivel national si la nivel comunitar.
O atentie particulara este acordata lucrarilor stiintifice necesare pentru implementarea Articolelor 4 si 10 si este incurajata cooperarea transfrontiera intre Statele Membre in materie de cercetare.

Proceduri de modificare a Anexelor

ART. 19

Modificarile necesare pentru adoptarea la progresele tehnice si stiintifice a Anexelor I, II, III, V si VI sunt adoptate de catre Consiliu, hotarand cu majoritatea calificata asupra propunerilor Comisiunii.
Modificarile necesare pentru adaptarea la progresul tehnic si stiintific al Anexei IV din prezenta Directiva sau adoptate de Consiliu, hotarand in unanimitate asupra propunerilor Comisiunii.

Comitetul

ART. 20

Comisiunea este asistata de un Comitet compus din reprezentanti a Statelor Membre si prezidat de un reprezentant al Comisiunii.

ART. 21
Reprezentantul Comisiunii propune Comitetului un proiect de masuri de luat. Comitetul isi da avizul asupra acestui proiect intr-un interval de timp pe care presedintele il poate stabili in functie de urgenta problemei in cauza. Avizul este emis cu majoritatea prevazuta de Articolul 148 (2) din Tratatul pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul este chemat sa le ia asupra propunerilor Comisiunii. Voturile reprezentantilor Statelor Membre in cadrul Comitetului sunt ponderate in modul prevazut in acelasi articol. Presedintele nu voteaza.
Comisiunea adopta masuri propuse daca ele sunt conforme cu avizul Comitetului.
Daca masurile prevazute nu sunt conforme cu avizul Comitetului sau absenta unui aviz, Comisiunea supune Consiliului, fara intarziere, o propunere privind masurile ce trebuiesc luate. Consiliul hotaraste cu majoritate calificata.
Daca la expirarea unui interval de trei luni de la data sesizarii Consiliului acesta nu a hotarat, masurile propuse sunt adoptate de catre Comisiune.

Dispozitii suplimentare

ART. 22

In punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei Directive, Statele Membre:
studiaza oportunitatea reintroducerii speciilor din Anexa IV, indigene pe teritoriul lor, daca aceasta masura este susceptibila sa contribuie la conservarea lor, cu conditia ca aceasta sa fie stabilit printr-o investigatie ce tine seama de experienta altor State Membre sau a altor parti interesate, ca o astfel de reintroducere contribuie intr-un mod eficient la restabilirea acestor specii intr-o stare de conservare favorabila si ca nu are loc decat dupa consultarea adecvata a publicului interesat;
sa asigure ca introducerea deliberata in natura a unei specii care nu este indigena pe teritoriul lor este reglementata intr-un mod care nu aduce nici un prejudiciu habitatelor naturale in zona lor de raspandire naturala si nici faunei si florei salbatice indigene si, daca este necesar, sa interzica o astfel de introducere. Rezultatele studiilor de evaluare intreprinse sunt communicate Comitetului, pentru informare;
promoveaza educatia si informarea generala asupra necesitatii protejarii speciilor de fauna si flora salbatica si conservarii habitatelor lor ca si a habitatelor naturale.

Dispozitii finale

ART. 23

Statele membre pun in vigoare dispozitiunile legislative, reglementarile si masurile administrative necesare pentru a se conforma prezentei Directive intr-un interval de doi ani de la notificarea sa. Ele informeaza imediat Comisiunea.
Cand Statele membre adopta aceste dispozitiuni, ele contin o referire la prezenta Directiva sau sunt insotite de o asemenea referire la publicarea sa oficiala. Modalitatile de a face aceste referinte sunt adptate de Statele Membre.
Statele membre comunica Comisiunii textele dispozitiunilor principale de drept intern pe care le adopta in domeniul guvernat de prezenta Directiva.

ART. 24
Aceasta Directiva este adresata Statele Membre.
Data la Bruxelles, in 21 mai 1992.


ANEXA 1
Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a caror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de conservare


1 HABITATE COSTIERE

11 Mari deschise si zone de maree

1110 Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apa marina
Straturi cu Posidonia (Posidonion oceanicae)
1130 Estuare
1140 Suprafete noroiase sau nisipoase neacoperite cu apa marina la maree joasa
1150 Lagune de coasta
1160 Golfuri mici largi si golfuri putin adanci
1170 Recifuri
1180 Structuri submarine produse de emisiile de gaze

12 Faleze marine si plaje stancoase sau prunduri

1210 Vegetatie anuala a urmelor de maree;
1220 Vegetatie perena a tarmurilor stancoase;
1230 Faleze cu vegetatie marina a coastelor atlantice si baltice;
1240 Faleze cu vegetatia marina a coastelor mediteraneene cu subspecii endemice de Limonium;
Faleze cu vegetatia marina endemica a coastelor macaroneziene.

13 Mlastini si presaraturi atlantice si continentale

1310 Colonizari anuale cu Salicornia sau cu alte specii ale zonelor namoloase si nisipoase;
1320 Pajisti cu Spartina (Spartinion maritimae);
1330 Pajisti saraturate atlantice (Glauco-Puccinellieetalia maritimae);
1340 * Pajisti saraturate continentale

14 Mlastini si pajisti saraturate mediteraneene si termo-atlantice

1410 Pajisti saraturate mediteraneene (Juncetalia maritimi);
1420 Desisuri halofile mediteraneene si termoatlantice (Sarcocorneta fruticosi);
1430 Desisuri halo-nitrofile (Pegano-Salsoletea).

15 Stepe continentale saraturate si gipsofile

1510 *Stepe saraturate mediteraneene (Limonietalia);
1520 *Vegetatie iberica gipsofila;
1530 *Stepe si mlastini saraturate panonice.

16 Arhipelaguri, tarmuri si suprafete care ies la suprafata ale Balticii boreale

1610 Insulele esker ale Balticii cu vegetatia plajelor nisipoase, stancoase si ale prundurilor sau vegetatie sublitorala
1620 Mici insule ale Balticii boreale
1630 *Preerii de coasta ale Balticii boreale
1640 Plaje de nisip cu vegetatie perena ale Balticii boreale
1650 Golfuri mici stra Balticii boreale


2 DUNE NISIPOASE DE COASTA SI CONTINENTALE

21 Dune maritime ale tarmurilor atlantice, ale Marii Nordului si Marii Baltice

2110 Dune mobile embrionare
2120 Dune mobile de-a lungul tarmurilor cu Ammoplila arenaria ("dune albe")
2130 *Dune de coasta fixe cu vegetatie ierbacee ("dune gri")
2140 *Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum
2150 *Dune fixe decalcifiate atlantice (Calluno-Ulicetea)
2160 Dune cu Hippophae rhamnoides
2170 Dune cu Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Dune impadurite ale regiunilor atlantice, continentale si boreale
2190 Depresiuni umede intradunale
21A0 Dune umede?

22 Dune maritime ale tarmurilor mediteraneene

2210 Dune fixate ale litoralului cu Crucianellion maritimae
2220 Dune cu Euphorbia terracina
2230 Dune cu pasuni Malcolmietalia
2240 Dune cu pasuni Brachypodietalia si cu plante anuale
2250 *Dune de coasta cu Juniperus spp.
2260 Dune cu desisuri sclerofile Cisto-Lavanduletalia
2270 *Dune impadurite cu Pinus pinea si /sau Pinus pinaster

23 Dune continentale, batrane si decalcifiate

2310 Landuri psalmofile uscate cu Calluna si Genista
2320 Landuri psalmofile uscate cu Calluna si Empetrum nigrum
2330 Dune continentale cu pasuni deschise cu Carynephorus si Agrostis
2340 *Dune continentale panonice


3 HABITATE DE APE DULCI

31 Ape statatoare

3110 Ape oligotrofe cu continut foarte scazut de minerale in campiile nisipoase (Littorelletalia uniflorae)
3120 Ape oligotrofe cu continut foarte scazut de minerale pe solurile nisipoase din vestul mediteranean, cu Isoetes spp.
3130 Ape statatoare, oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatia din Littorelletea uniflorae si/sau din Isoeto-Nanojuncetea
3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatia bentica de Chara spp.
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition
3160 Lacuri distrofe naturale si helestee
3170 *Helestee temporare mediteraneene
3180 *Turlougs

32 Ape curgatoare - sectiuni de ape curgatoare cu dinamica naturala sau semi-naturala (albia minora, majora si medie) in care calitatea apei nu a fost deteriorata semnificativ

3210 Riuri naturale fennoscandiene
3220 Riuri alpine si bancurile de-a lungul acestora cu cu vegetatie ierbacee
3230 Riuri alpine si vegetatia lor lemnoasa cu Myricaria germanica
Riuri alpine cu vegetatia lor lemnoasa cu Salix alaeganos
3250 Riuri permanente mediteraneene cu Glaucium flavum
3260 Cursuri de apa din campiile de munte cu vegetatia de Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachian
3270 Riuri cu bankuri namoloase cu vegetatie de Chenopodian rubri si Bidentian p.p.
3280 Riuri permanente mediteraneene cu Paspalo Agrostidion, perdele impadurite riverane cu Salix si Populus alba
3290 Riuri intermitente mediteraneene cu Paspalo-Agrostidion

4 LANDURI SI DESISURI TEMPERATE

4010 Landuri umede nord-atlantice cu Erica tetralix
4020 *Landuri umede atlantice temperate cu Erica ciliaris si Erica tetralix
4030 Landuri uscate europene
4040 *Landuri uscate atlantice de coasta cu Erica vagans
4050 *Landuri macaroneziene endemice
4060 Landuri alpine si boreale
4070 *Tufisuri cu Pinus mugo si Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Desisuri cu Salix subarctica
4090 Landuri oro-mediteraneene endemice cu

5 DESISURI SCLEROFILE

51 Desisuri submediteraneene si temperate

5110 Formatiuni stabile xerotermofile cu Buxus sempervirens pe pantele stancoase
5120 Formatiuni muntoase cu Cytisus purgans
5130 Formatiuni cu Juniperus communis pe landurile sau pajistile calcaroase
5140 *Formatiuni cu Cistus palhinhae pe landuri maritime

52 Formatiuni vegetale arborescente mediteraneene

5210 Formatiuni vegetale arborescente cu Juniperus spp.
5220 *Formatiuni vegetale arborescente cu Zyziphus
5230 *Formatiuni arborescente cu Laurus nobilis

53 Desisuri termo-mediteraneene si prestepice

5310 Cranguri cu Laurus nobilis
5320 Formatiuni joase cu Euphorbia aproape de faleza
5330 Desisuri termomediteraneene si predesertice

54 Frygane

5410 Frygane vest-mediteraneene ale varfurilor de faleza (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Frygane cu Sarcopaterium spinosum
5430 Frygane endemice cu Euphorbio verbascion

6 FORMATIUNI IERBOASE NATURALE SI SEMI-NATURALE DE PAJISTE

61 Pajisti naturale

6110 *Pajisti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi
6120 *Pajisti calcaroase din nisipuri xerice
6130 Pajisti calaminare cu Violetalia calaminariae
6140 Pajisti pireniene silicoase cu Festuca eskia
6150 Pajisti boreale si alpine silicoase
6160 Pajisti oro-iberice cu Festuca indigesta
6170 Pajisti calcaroase alpine si subalpine
6180 Pajisti mezofile macaroneziene

62 Formatiuni ierboase uscate semi-naturale si facies de acoperire a suprafetelor cu tufisuri

6210 Pajisti uscate semi-naturale si faciesuri de acoperire cu tufisuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee)
6220 *Pseudostepe cu iarba si plante anuale de Thero-Brachypodietea
6230 *Pajisti bogate in specii de Nardus, pe substratele silicioase ale zonelor muntoase (si ale zonelor submuntoase din Europa continentala)
6240 *Pajisti stepice subpanonice
6250 *Pajisti stepice panonice pe loess
6260 *Stepe panonice nisipoase
6270 *Pajisti fenoscandinave de joasa altitudine, uscate cu mezofile, bogate in specii
6280 *Alvar nordic si stanci plate calcaroase precambriene

63 Paduri sclerofile pascute

6310 Dehesas cu Quercus spp.

64 Preerii umede seminaturale cu ierburi inalte

6410 Preerii cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (Molinion caeruleae)
Pajisti umede mediteraneene cu ierburi inalte de Molinio-Holoschoenion
6430 Comunitati ale lizierei cu ierburi inalte hidrofile de la nivelul campiilor la cel montan si alpin
Preerii aluviale ale vailor de riuri cu Cnidion dubii
6450 Preerii aluviale nord-boreale

65 Pajisti mezofile

6510 Preerii slabe la secerat de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis)
6520 Preerii de cosit montane
6530 *Preerii impadurite fenoscandinave

7 TURBARII INALTE, TURBARII JOASE SI MLASTINI JOASE

71 Turbarii acide cu muschi

7110 *Turbarii inalte active
7120 Turbarii inalte degradate inca capabile de o regenerare naturala
7130 Turbarii de acoperire (*daca este activa turbaria)
7140 Turbarii de tranzitie
7150 Depresiuni pe substraturi turboase Rhynchosparion
7160 Surse bogate in minerale si surse de mlastini joase fenoscandinave

72 Mlastini calcaroase

7210 *Mlasini calcaroase cu Cladium mariscus si specii de Carician dorallianae
7220 *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
7230 Mlastini alcaline
7240 *Formatii pioniere alpine cu Caricion bicoloris-atrofuscae

73 Mlastini boreale

7310 *Mlastini Aapa
7320 *Mlastini Palsa

8 HABITATE STANCOASE SI PESTERI

81 Grohotis stancos

8110 Grohotis stancos al etajului muntos cu nivel scazut (Androsacetalia alpinae si Galeopsitalia ladani)
8120 Grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor muntoase pana la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Grohotisuri vest-mediteraneene si termofile
8140 Grohotisuri est-mediteraneene
8150 Grohotisuri medio-europene silicoase ale regiunilor inalte
8160 * Grohotisuri medio-europene calcaroase ale etajelor muntoase

82 Pante stancoase cu vegetatie chasmofitica

8210 Pante stancoase calcaroase cu vegetatie chasmofitica
8220 Pante stancoase silicioase cu vegetatie chasrmofitica
8230 Stanci silicioase cu vegetatie pioniera de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 Pavari calcaroase

83 Alte habitate stancoase

8310 Grote neexploatate turistic
8320 Campuri de lava si escavatii naturale
8330 Grote marine scufundate sau semiscufundate
8340 Ghetari permanenti

9 PADURI

90 Paduri ale Europei boreale

9010 *Taiga occidentala
9020 *Paduri batrane caducifoliate naturale hemiboreale fenoscandice bogate in epifite (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus sau Ulmus)
9030 *Paduri naturale ale primelor faze ale succesiunii suprafetelor scufundate de coasta
9040 Paduri nordice subalpine/subarctice cu Betula pubescens czerepanovii
Paduri fenoscandinave bagate in ierburi cu Picea abies
9060 Paduri de conifere pe/sau legate de eskere fluvioglaciare
9070 Pasuni impadurite fenoscandinavice
9080 *Paduri mlastinoase caducifoliate fenoscandiene

91 Paduri ale Europei temperate

9110 Paduri litorale cu Luzulo-Fagetum
9120 Paduri litorale acidofile atlantice cu sublemn Ilex si uneori Taxus in mlasini (Quercion robori-petraeae sau Ilici-Fagenion)
9130 Paduri litorale cu Asperulo-Fagetum
9140 Paduri litorale subalpine medioeuropene cu Acer si Rumex arifolius
9150 Paduri litorale medioeuropene cu Cephalanthero-Fagion
9160 Paduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic si medioeuropean si cu Carpinion betuli
9170 Stejaris cu Galio-Carpinetum
9180 *Paduri de panta, grohotis sau ravene cu Tilio-Acerion
9190 Stejaris batran acidofil al campurilor nisipoase cu Quercus robur
91A0 Stejaris batran al Insulelor britanice cu Ilex si Blechmun
91B0 Padure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia
91C0 *Paduri caledoniene
91D0 *Turbarii impadurite
91E0 *Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae)
91F0 Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris)
91G0 *Paduri panonice cu Quercus petrae si Carpinus betulus
91H0 *Paduri panonice cu Quercus pubescens
91I0 *Paduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur
91J0 *Paduri ale Insulelor Britanice cu Taxus bacata

92 Paduri mediteraneene cu frunze cazatoare

9210 *Paduri litorale apeninice cu Taxus si Ilex
9220 * Paduri litorale apeninice cu Abies alba si paduri litorale cu Abies nebrodensis
9230 Stejaris galicio-portughez cu Quercus robur si Quercus pyrineica
9240 Paduri iberice cu Quercus faginea si Quercus canariensis
9250 Paduri cu Quercus trojana
9260 Paduri cu Castanea sativa
9270 Paduri litorale elenice cu Abies barisii-regis
9280 Paduri cu Quercus frainetto
9290 Paduri cu Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Galerii cu Salix alba si Populus alba
92B0 Formatiuni ripariene ale cursurilor de apa intermitente mediteraneene cu Rhododendron ponticum, Salix si altele
92C0 Paduri cu Platanus orientalis si Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Galerii si desisuri riverane meridionale (Nerio-Tamaricetae si Securinegion tinctoriae)

93 Paduri sclerofile mediteraneene

9310 Paduri egeene cu Quercus brechyphylla
9320 Paduri cu Olea si Ceratonia
9330 Paduri cu Quercus rubor
9340 Paduri cu Quercus ilex si Quercus rotundifolia
9350 Paduri cu Quercus macrolepis
9360 *Paduri de laur macaroneziene
9370 *Plantatie de palmieri - Phoenix
9380 Paduri cu Ilex aquifolium

94 Paduri de conifere din muntii temperati

9410 Paduri acidofile ci Picea din etajele alpine muntoase
9420 Paduri alpine cu Larix decidua si/sau Pinus cembra
9430 Paduri de munte si subalpine cu Pinus uncinata

95 Paduri de conifere ale muntilor mediterameeni si macaronezieni

9510 *Paduri sud-alpine apeninice cu Abies alba
9520 Paduri cu Abies pensapo
*Paduri de pin (sub)mediteraneene cu pini negri endemici
9540 Paduri mediteraneene de pin cu pini endemici mesogeeni
9550 Paduri de pin endemice canariene
9560 *Paduri endemice cu Juniperus spp.
9570 *Paduri cu Tetraclinis articulata
9580 *Paduri mediterameene cu Taxus baccata


ANEXA 2
Speciile de plante si animale de interes comunitar a caror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de habitate
Interpretare
(a) Anexa II este o continuare a Anexei I pentru stabilirea unei retele a zonelor speciale de conservare.
(b) Speciile prezentate in anexa sunt indicate:
prin numele speciei sau subspeciei, sau
prin toate speciile ce apartin unui taxon mai mare sau pentru a desemna o parte din acest taxon.
(c) Simboluri
Un asterisc (*) inaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara.
Mai multe specii din aceasta Anexa sunt, de asemenea, prezentate in Anexa IV.
Cand o specie apare in aceasta anexa, dar nu apare in Anexa IV sau V, numele speciei este urmat de simbolul (o); cand o specie care apare in aceasta anexa, apare, de asemenea in Anexa V, dar nu apare in Anexa IV, numele acesteia este urmat de simbolul (V).

(a) ANIMALE
VERTEBRATE
MAMMALIA
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
RODENTIA
Sciuridae
* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Castoridae
Castor fiber (except the Finnish and Swedish populations)
Microtidae
Microtus cabrerae
* Microtus oeconomus arenicola
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus (Spanish populations: only those south of the Duero; Greek populations: only south of the 39th parallel; Finnish populations excepted).
Ursidae
* Ursus arctos (except the Finnish and Swedish populations)
Mustelidae
* Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx (except the Finnish populations)
* Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (o)
* Phoca hispida saimensis
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
* Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
Capra aegagrus (natural populations)
* Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (populatiile naturale - Corsica and Sardinia)
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
CETACEA
Tursiops truncatus
Phocoena phocoena
REPTILE
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
* Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera ursinii
AMPHIBIA
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra aurorae
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (including Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
* Alytes muletensis
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
* Pelobates fuscus insubricus
PISCES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (except the Finnish and Swedish populations)
Lampetra planeri (o) (except the Finnish and Swedish populations)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o) (except the Swedish populations)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sturio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (natural populations) (V)
Salmo salar (only in fresh water) (V) (except the Finnish populations)
Salmo marmoratus (o)
Salmo macrostigma (o)
Coregonidae
* Coregonus oxyrhynchus (anadromous populations in certain sectors of the North Sea)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o) (except the Finnish populations)
Barbus plebejus (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus comiza (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma polylepis (o) (including C. willkommi)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
*Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus frisii meidingeri (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis trichonica (o)
Cobitis taenia (o) (except the Finnish populations)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata and Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
*Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) except Zingel asper and Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Pomatoschistus canestrini (o)
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus petiti (o)
Cottus gobio (o) (except the Finnish populations)
NEVERTEBRATE
ARTHROPODA
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
INSECTA
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
*Carabus menetriesi pacholei (o)
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pytho kolwensis (o)
*Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCA
GASTROPODA
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
*Helicopsis striata austriaca (o)
Idiomela (Helix) subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
(b) PLANTE
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
* Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
BORAGINACEAE
*Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
* Omphalodes littoralis Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
* Campanula sabatia De Not.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
* Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters
* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
*Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.
*Artemisia granatensis Boiss.
*Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
*Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
*Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
*Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
*Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
*Centaurea horrida Badaro
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál
*Centaurea niederi Heldr.
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
*Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
*Jurinea fontqueri Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
* Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
* Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
* Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)
Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
* Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Eurphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
*Centaurium rigualii Esteve
*Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa styriaca Martinovsky
*Stipa veneta Moraldo
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* Ribes sardoum Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
*Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
*Astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
*Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.
LINACEAE
*Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
LYTHRACEAE
*Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
ORCHIDACEAE
Calypso bulbosa L.
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Liparis loeselii (L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Lidén
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
*Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
*Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
*Consolida samia P.H. Davis
Pulsatilla patens (L.) Miller
Ranunculus lapponicus L.
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle
*Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
*Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Sorbus teodorii Liljefors
RUBIACEAE
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange
subsp. lusitanicum R. Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
*Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
*Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
* Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
* Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay
*Laserpitium longiradium Boiss.
* Naufraga balearica Constans & Cannon
*Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
* Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F.W. Schmidt
subsp. relicta Jalas
Plante inferioare
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
*Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum.
(Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill)) (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
* Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
SPECII PENTRU MACARONESIA
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
MARSILEACEAE
* Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
*Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
* Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinumWebb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
*Lactuca watsoniana Trel.
*Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle
*Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus caput-medusae Lowe
*Convolvulus lopez-socasii Svent.
*Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
* Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
*Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
* Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
* Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
GLOBULARIACEAE
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
*Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE
*Sideritis cystosiphon Svent.
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
LEGUMINOSAE
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel
*Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
LILIACEAE
* Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE
* Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L.
subsp. azorica (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
* Euphrasia azorica H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE
* Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
Plante inferioare
BRYOPHYTA
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)


ANEXA 3
Criterii pentru selectarea siturilor eligibile pentru identificarea ca situri de importanta
comunitara si desemnarea lor ca areale speciale de conservare


Faza 1: Evaluarea la nivel national a importantei relative a siturilor pentru fiecare habitat natural de tipul celor din Anexa I si pentru fiecare specie din Anexa II (incluzand habitatele naturale prioritare si speciile prioritare).
Criterii de evaluare a siturilor pentru un habitat natural dat in Anexa I:
gradul de reprezentativitate al tipului de habitat natural din situl respectiv;
suprafata sitului acoperita de tipul de habitat natural, in comparatie cu suprafata totala acoperita de acel habitat natural in cadrul intregului teritoriu national;
gradul de conservare a structurilor si functiilor tipului de habitat natural in cauza si posibilitati de refacere/reconstructie;
evaluarea globala a valorii sitului respectiv pentru conservarea tipului de habitat natural respectiv.
Criterii de evaluare a siturilor pentru speciile date in Anexa II:
marimea si densitatea populatiilor speciilor prezente in situl respectiv, in relatie cu populatiile prezente in cadrul intregului teritoriu national;
gradul de conservare a trasaturilor habitatului care este important pentru speciile respective si pentru posibilitati de restaurare;
gradul de izolare a populatiilor prezente in situl respectiv in relatie cu distributia naturala a speciilor;
evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective.
Pe bazele acestor criterii, Statele Membre vor clasifica siturile propuse pe listele nationale ca situri eligibile pentru identificarea ca situri de importanta comunitara, conform cu valoarea lor relativa pentru conservarea fiecarui habitat natural din Anexa I sau fiecarei specii din Anexa II.
Aceasta lista va contine siturile ce contin tipurile de habitatele naturale prioritare si speciile prioritare selectate de catre Statele Membre pe bazele criteriilor continute la punctele A si B de mai sus.
Etapa 2: Evaluarea importantei comunitare a siturilor incluse pe listele nationale.
Toate siturile identificate de catre Statele Membre in Etapa 1, care contin tipuri de habitate naturale prioritare si/sau specii prioritare vor fi considerate ca situri de importanta comunitara.
Evaluarea importantei comunitare pentru alte situri din listele Statelor Membre, avand in vedere contributia acestora pentru mentinerea sau restabilirea cu un statut favorabil de conservare a unui habitat natural din Anexa I sau a unei specii din Anexa II si/sau avand legatura cu Natura 2000, va tine cont de urmatoarele criterii:
valoarea relativa a sitului la nivel national;
pozitia geografica a sitului in legatura cu rutele de migrare a speciilor din Anexa II si acolo unde acesta apartine unui ecosistem situat pe ambele parti a uneia sau mai multora frontiere comunitare;
suprafata totala a sitului;
numarul de habitate naturale (Anexa I si specii (Anexa II) prezente in situl respectiv;
valoarea ecologica globala a sitului respectiv pentru regiunile biogeografice in cauza si/sau pentru intregul teritoriu la care se face referire in Articolul 2, cu privire la caracteristicile cu aspect unic a trasaturilor sale si a modului in care acestea sunt combinate.


ANEXA 4
Specii de animale si plante de interes comunitar care necesita o protectie stricta
Speciile ce figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
prin numele speciei sau al subspeciei sau
prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior sau unei parti ain acel taxon.
a) Animale
Vertebrate
Mammalia
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus algirus
Soricidae
Crocidura canariensis
Talpidae
Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Toate speciile
RODENTIA
Gliridae
Toate speciile (sauf Glis glis et Eliomys quercinus)
Sciuridae
Citellus citellus
Sciurus anomalus
Castoridae
Castor fiber
Cricetidae
Cricetus cricetus
Microtidae
Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Zapodidae
Sicista betulina
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus (exeptand populatiile spaniole din nordul Duero-ului si populatiile grecesti la nord de paralela 39)
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegarus (populations naturelles)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon
Ovis ammon musimon (populations naturelle-Corse et Sardaigne)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata
CETACEA
Toate speciile
Reptiles
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelydae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarsis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (excepté les populations espagnoles)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
Amphibiens
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandra terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (populations anadromes dans certains secteurs de la mer du nord)
Nevertebrate
Arthropoda
INSECTA
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
Mollusca
GASTROPODA
Prosobranchia
Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus
b) PLANTE
Anexa IV b) contine toate speciile de plante enumerate in Anexa II b) (cu excepltia bryophytelor din Anexa II b) plus cele mentionate in continuare.

PTERIDOPHYTA
Aspleniaceae
Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE
Agavaceae
Dracaena draco (L.) L.
Amaryllidaceae
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.
Berberidaceae
Berberis maderensis Lowe
Campanulaceae
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
Caryophyllaceae
Moehringia fontqueri Pau
Compositae
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
Cruciferae
Murbeckiella sousae Rothm.
Euphorbiaceae
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Gesneriaceae
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
Iridaceae
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
Labiatae
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
Liliaceae
Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. & Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
Orchidaceae
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Primulaceae
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.
Ranunculaceae
Aquilegia alpina L.
Sapotaceae
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Saxifragaceae
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
Scrophulariaceae
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Solanaceae
Mandragora officinarum L.
Thymelaeaceae
Thymelaea broterana P.Cout.
Umbelliferae
Bunium brevifolium Lowe
Violaceae
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

Anexa 5
Specii de plante si animale de interes comunitar a caror prelevare din natura si exploatare
sunt susceptibile de a face obiectul masurilor de management

Speciile ce figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
prin numele speciei sau al subspeciei sau
prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior sau unei parti ain acel taxon.
Animale
Vertebrate
Mammalia
CARNIVORA
Canidae
Canis aureus
Canis lupus (populatiile spaniole la nord de Duero si populatiile grecesti la nord de paralela 39)
Mustelidae
Martes martes
Muste1a putorius
Phocidae
Toate speciile ce nu sunt mentionate in anexa IV
Viverridae
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra ibex
Capra pyrenaica (sauf Capra pyrenaica pyrenaica)
Rupicapra rupicapra (sauf Rupicapra rupicapra balcanica)
Amphibieni
ANURA
Ranidae
Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria
Pesti
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa IV
SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (cu exceptia Coregonus oxyrhynchos -populatii anadrome in unele sectoare ale Marii Nordului)
Hucho hucho
Salmo salar (doar in ape dulci)
Cyprinidae
Barbus spp.
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
Nevertebrate
Coelenterata
Cnidaria
Corallium rubrum
Mollusca
GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
Helicidae
Helix pomatia
BIVALVIA-UNIONOIDA
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus
Annelida
HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
Arthropoda
CRUSTACEA-DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus
INSECTA-LEPIDOPTERA
Saturnidae
Graellsia isabellae
b) Plante
Alge
RHODOPHYTA
Corallinaceae
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
Cladoniaceae
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
Bryophyta
MUSCI
Leucobryaceae
Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
Sphagnaceae
Sphagnum L. spp. (exepté Sphagnum pylasii Brid.)
Pteridophyta
Lycopodium spp.
Angiospermae
AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca
COMPOSlTAE
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Ten
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cour.
CRUCIFERAE
Alyssum pintodasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE
Iris lusitanica Ker-Gawler
LABIATAE
Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber
LEGUMINOSAE
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.
LILLIACEAE
Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.
PLUBAGINACEAE
Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner
ROSACEAE
Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.
COMPOSITAE: Leuzea rhaponticoides Graells

Anexa 6
Metode si mijloace de captura si ucidere si modalitati de transport interzise


a) Mijloace neselective:
Mamifere
Animale orbite sau mutilate utilizate ca momeala vie.
Magnetofoane - Dispozitive electrice si electronice capabile sa ucida sau sa le ameteasca.
Surse luminoase artificiale.
Oglinzi si alte mijloace ce pot cauza orbirea.
Mijloace de luminare a tintelor.
Dispozitive de ochire pentru tir de noapte care contin un amplificator de imagine sau un convertizor electronic de imagine.
Explozivi.
Fileuri/navoade/plase neselective in principiu sau prin modul de utilizare.
Capcanes neselective in principiu sau prin modul de utilizare.
Arbalete.
Otravuri si momeli otravite sau care contin anestezice.
Gazare sau afumare.
Arme semi-automate sau automate al caror incarcator poate contine mai mult de doua cartuse.

Pesti
Otraviri.
Explozivi.

b) Moduri de transport:
Aerian.
Vehicule cu motor in miscare.