English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in Romānia
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului

LEGEA nr. 103 din 23 septembrie 1996EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 27 septembrie 1996
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1 - Dispozitii generale
CAP. 2 - Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al Romaniei
CAP. 3 - Protectia vinatului
CAP. 4 - Exercitarea vinatorii
CAP. 5 - Raspunderi si sanctiuni
CAP. 6 - Dispozitii tranzitorii si finale


CAP. 1 - Dispozitii generale

ART. 1
Animalele salbatice de interes vinatoresc, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, denumite in prezenta lege vinat, impreuna cu biomurile acestora, constituie fondul cinegetic al Romaniei.

ART. 2
(1) Fondul cinegetic al Romaniei, resursa naturala de interes national si international, este administrat si gestionat in scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vinatorii si satisfacerii altor cerinte social-economice.
(2) Vinatul este bun public de interes national.

ART. 3
(1) Fondul cinegetic al Romaniei se compune din unitati de gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vinatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, si astfel delimitate incit sa asigure o cit mai mare stabilitate vinatului in cuprinsul acestora.
(2) Suprafata unui fond de vinatoare va fi de cel putin 5.000 ha la cimpie, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.

ART. 4
Gestionarea fondului de vinatoare se atribuie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura organizatiilor vinatoresti legal constituite din Romania, afiliate Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, Regiei Nationale a Padurilor, unitatilor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, denumite, in sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vinatoare.

ART. 5
(1) Organizatiile vinatoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vinatorilor, sint organizatii non-profit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct si sint reprezentate la nivel national si international de Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.
(2) Afilierea organizatiilor vinatoresti la Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania se face potrivit legii si statutului acesteia.

ART. 6
Exercitarea vinatorii se face in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se ameliorarea calitatii vinatului.

CAP. 2 - Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al Romaniei

ART. 7
(1) Administrarea fondului cinegetic al Romaniei se realizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(2) In acest scop, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, se infiinteaza un organism distinct, specializat in domeniul cinegetic, cu structuri proprii in teritoriu.

ART. 8
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atributii principale in domeniul cinegetic:
a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;
b) adopta alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica;
c) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vinatoare, in vederea incheierii contractelor de gestionare de catre structurile proprii din teritoriu;
d) stabileste tarifele de atribuire a gestionarii fondurilor de vinatoare si nivelul tarifelor minime percepute cetatenilor romani si turistilor straini pentru actiuni de vinatoare in Romania;
e) aproba metodologia de evaluare a efectivelor de vinat si de calcul al cotelor anuale de recolta;
f) stabileste efectivele optime de vinat si aproba cotele anuale de recolta, inclusiv a celor destinate vinatorilor cu turisti straini;
g) modifica, in situatii justificate, perioadele legale de vinatoare pentru unele specii de vinat;
h) aproba propunerile de populare a fondurilor de vinatoare cu specii noi de vinat;
i) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului agrosilvocinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vinat si, prin vinatoare, culturile agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
j) tine evidenta evolutiei efectivelor de vinat, a dinamicii recoltelor si statistica trofeelor de vinat medaliabile;
k) asigura, din fondul de protectie a vinatului, special constituit in acest scop, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vinatoare;
l) avizeaza programele de invatamint pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vinatul si vinatoarea si aproba programele de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
m) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
n) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
o) organizeaza sistemul informational in domeniul cinegetic;
p) avizeaza incadrarea personalului cu atributii de paza a fondurilor de vinatoare, pe baza criteriilor tehnico-profesionale;
r) stabileste organizarea, functionarea si atributiile structurilor proprii din teritoriu;
s) avizeaza, in conditiile legii, infiintarea organizatiilor vinatoresti;
t) realizeaza si organizeaza, impreuna cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici in vinatoare. Atesta, prin structurile proprii din teritoriu, inspectorii voluntari de vinatoare;
u) stabileste rasele de ciini admise la vinatoare in Romania;
v) aproba propunerile de omologare si de autorizare a armelor si munitiilor care se pot folosi la vinatoare in Romania;
z) ia orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica;
x) asigura programul colaborarilor internationale, cu referire speciala la sistemul de protectie, de schimburi si dezvoltare cinegetica, la conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa.

ART. 9
Se infiinteaza Consiliul National de Vinatoare, organism de avizare si consultare in domeniul cinegetic, pe linga autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, compus din:
a) presedintele Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania;
b) conducatorul organismului de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
c) directorul general al Regiei Nationale a Padurilor;
d) trei reprezentanti ai organizatiilor vinatoresti din Romania, desemnati de Congresul vinatorilor si pescarilor sportivi din Romania;
e) doi reprezentanti ai organismului de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) doi reprezentanti ai Regiei Nationale a Padurilor;
g) un reprezentant al Academiei Romane;
h) cite un reprezentant din domeniile: invatamint superior de profil, cercetare cinegetica, agricultura, finante, politie, audio-vizual, justitie si parchet.

ART. 10
Consiliul National de Vinatoare are urmatoarele atributii:
a) avizeaza propunerile de acte normative ale organismului specializat in domeniul cinegetic, prevazut la art. 7 alin. (2), privind:
- strategia in domeniul protectiei si dezvoltarii fondului cinegetic;
- criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vinatoare;
- modificarea perioadelor de vinatoare a unor specii de vinat;
- rasele de ciini admise la vinatoare in Romania;
- omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vinatoare in Romania;
- metodologia de evaluare a efectivelor de vinat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recolta; reglementarile privind organizarea si practicarea vinatorii;
b) propune masuri de popularizare si de cunoastere a activitatii cinegetice, precum si a strategiei adoptate in scopul mentinerii biodiversitatii faunei cinegetice, pastrarii echilibrului ecologic si exercitarii rationale a vinatorii.

ART. 11
(1) Consiliul National de Vinatoare functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor sai, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Functia de membru al Consiliului National de Vinatoare este onorifica si da dreptul la indemnizatie de transport si la diurna pentru participarea la sedinte.
(3) Secretariatul tehnic si finantarea activitatii Consiliului National de Vinatoare se asigura de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

ART. 12
(1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vinatoare, in sensul prezentei legi, se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura prin structurile proprii din teritoriu, prevazute la art. 7 alin. (2), pe termen de minimum 10 ani, cu respectarea dreptului de preemptiune a fostului gestionar.
(2) Pentru fondurile de vinatoare astfel atribuite se incheie contracte de gestionare.
(3) Fondul cinegetic al Romaniei, delimitat in fonduri de vinatoare, se atribuie dupa cum urmeaza:
- 30% unitatilor Regiei Nationale a Padurilor;
- 68% organizatiilor vinatoresti legal constituite din Romania;
- 2% pentru protectia fondului genetic al unor specii valoroase de vinat, precum si pentru unitatile de invatamint si de cercetare stiintifica cu profil cinegetic.
Aceste fonduri de vinatoare vor fi nominalizate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care va stabili regulamentul de gestionare a acestora.
(4) Contractele de gestionare se incheie intre structurile mentionate la art. 7 alin. (2) si gestionarii nominalizati la art. 4.
(5) Fondurile de vinatoare atribuite organizatiilor vinatoresti legal constituite din Romania si ramase necontractate timp de 6 luni se atribuie Regiei Nationale a Padurilor.

ART. 13
Persoanele juridice prevazute la art. 12 alin. (3), care contracteaza spre gestionare fonduri de vinatoare, au obligatia sa asigure realizarea tuturor sarcinilor privind gospodarirea fondurilor de vinatoare si a vinatului, stabilite prin contractul de gestionare, care va cuprinde urmatoarele obligatii principale:
a) efectueaza anual evaluarea efectivelor de vinat in conformitate cu instructiunile emise de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
b) urmaresc realizarea si mentinerea efectivelor de vinat la nivelurile si in structurile optime, stabilite;
c) urmaresc cresterea potentialului biologic al vinatului, prin mentinerea sau imbunatatirea conditiilor naturale de mediu referitoare la: hrana, apa, adapost si liniste, precum si la cultivarea suprafetelor din fondul forestier, puse la dispozitie in acest scop;
d) realizeaza si mentin in stare de functiune constructiile, instalatiile si amenajarile vinatoresti necesare ocrotirii, ingrijirii si pazei vinatului, precum si exercitarii vinatorii;
e) asigura prevenirea pagubelor cauzate de vinat si prin vinatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier si raspund de pagubele produse acestora, indiferent de forma de proprietate;
f) iau masuri pentru prevenirea si combaterea epizootiilor la vinat.

ART. 14
(1) Vinatul dobindit, in limitele cotelor de recolta aprobate si ale normelor tehnice privind organizarea si practicarea vinatorii, se valorifica de gestionarul fondului de vinatoare, in conditiile legii.
(2) Vinatul gasit mort si coarnele lepadate de cervide apartin gestionarului fondului de vinatoare.

ART. 15
(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor elabora norme privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice impotriva pagubelor care pot fi cauzate de vinat.
(2) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vinat revine gestionarului fondului de vinatoare si, pentru cele cauzate de vinatul din speciile strict protejate, autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in masura in care nu si-au indeplinit obligatiile privind prevenirea si limitarea producerii acestora si numai in conditiile in care detinatorul bunurilor astfel prejudiciate face dovada indeplinirii obligatiilor ce ii revin pentru paza acestora.
(3) Pentru pagubele produse de vinatul din speciile strict protejate, despagubirile se suporta, in primul rind, din fondul de protectie a vinatului.
(4) Despagubirile se stabilesc, in conditiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa in termen de 3 zile de la data cind persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de catre o comisie compusa din: reprezentantul administratiei publice locale, imputernicitul gestionarului fondului de vinatoare si persoana pagubita, care incheie in acest scop un act constatator.
(5) In caz de neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vinatoare, in termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea si stabilirea pagubelor se vor putea face de catre reprezentantul administratiei publice locale, persoana pagubita si in prezenta a doi martori.
(6) Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
(7) Pagubele cauzate de vinat si prin vinatoare, precum si cuantumul despagubirilor se expertizeaza de catre expertii tehnici de vinatoare.

ART. 16
(1) Detinatorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vinatoare, persoane fizice sau juridice, sint obligati sa permita exercitarea vinatorii, aplicarea masurilor de protectie a vinatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajarilor vinatoresti provizorii, fara ca prin actiunile respective sa se dauneze folosintei de baza a terenurilor.
(2) Detinatorii terenurilor sint obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia vinatului si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele produse acestuia prin actiuni ilicite.
(3) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vinatoare sint in drept sa beneficieze direct, in cazul proprietatilor mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha, de 25% din cuantumul tarifelor de atribuire a gestionarii fondurilor de vinatoare pe anul in curs.
(4) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, Regia Nationala a Padurilor va incasa direct 75% din cunatumul tarifelor de atribuire a gestionarii fondurilor de vinatoare, corespunzatoare suprafetei padurilor statului, asigurind insa, gratuit, pentru hrana vinatului, teren liber de vegetatie forestiera, in suprafata de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure, in zona de munte; 2 ha la 1.000 ha de padure, in zona de deal, si 5 ha la 1.000 ha de padure, in zona de cimpie.

ART. 17
(1) Cheltuielile autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, aferente activitatii cinegetice, sint suportate de la bugetul de stat si din fondul de protectie a vinatului.
(2) Fondul de protectie a vinatului este constituit din urmatoarele surse:
a) venituri realizate din atribuirea gestionarii fondurilor de vinatoare;
b) despagubiri pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite, in situatia in care nu a fost afectata cota de recolta;
c) donatii si sponsorizari;
d) alte venituri.
(3) Fondul de protectie a vinatului se administreaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si se utilizeaza pentru:
a) actiunile de refacere a potentialului biogenic al unor fonduri de vinatoare, combaterea unor epizootii la vinat;
b) organizarea, desfasurarea si stimularea activitatii de combatere a braconajului;
c) stimularea inspectorilor voluntari de vinatoare;
d) organizarea, desfasurarea si participarea la actiuni stiintifice si de reprezentare la nivel national si international in domeniul cinegetic;
e) finantarea unor proiecte, studii si cercetari in domeniul cinegetic;
f) finantarea unor actiuni de pregatire profesionala in domeniul cinegetic.

CAP. 3 - Protectia vinatului

ART. 18
(1) Gestionarii fondurilor de vinatoare sint obligati sa asigure paza si ocrotirea vinatului.
(2) Ocrotirea si paza vinatului se asigura prin:
a) personal de specialitate;
b) inspectori voluntari de vinatoare.
(3) Personalul prevazut la alin. (2) lit. a) este dotat, in conditiile legii, cu armament si echipament corespunzator.
(4) Personalul prevazut la alin. (2) lit. a) si b) este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
(5) Numarul personalului de paza a vinatului, prevazut la alin. (2) lit. a), va fi de cel putin unu pentru fiecare fond de vinatoare.

ART. 19
(1) In scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, animalele de interes vinatoresc, inclusiv cele pradatoare, se vineaza numai in limitele cotei de recolta aprobate si ale reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vinatorii, iar pisicile si ciinii salbatici sau hoinari se combat fara restrictii.
(2) In sensul prezentei legi, se considera ciini hoinari sau salbataciti si, respectiv, pisici hoinare sau salbatacite, acele animale care nu poarta jujeu sau un semn de identificare, se gasesc in fondurile de vinatoare la o distanta mai mare de 200 m de asezarile omenesti si ai caror detinatori, in momentul observarii, nu pot fi identificati.

ART. 20
(1) Pentru protectia si inmultirea unor specii valoroase de vinat se pot infiinta, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vinat, destinate popularilor, in care, prin tehnologii adecvate, se asigura pastrarea caracterului salbatic si adaptabilitatea acestuia la conditiile de mediu natural.
(2) Crescatoriile de vinat, a caror productie este destinata exclusiv consumului, se infiinteaza cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

ART. 21
Popularea cu specii noi de vinat a fondurilor de vinatoare se face in baza unor studii si cercetari de specialitate, aprobate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

ART. 22
(1) Capturarea vinatului viu pentru repopulari este admisa, in limitele cotei de recolta aprobate si a reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vinatorii, prin metode care nu vatama animalul capturat si numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.
(2) Capturarea vinatului in scop de cercetare stiintifica si pentru repopulari se poate face si in perioadele in care vinatoarea este interzisa sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

ART. 23
In scopul ocrotirii si gospodaririi rationale a vinatului se interzic:
a) popularea fondurilor de vinatoare cu vinat bolnav, debil, degenerat sau din crescatoriile de vinat destinate exclusiv consumului;
b) tulburarea in mod nejustificat a linistii vinatului in perioadele de inmultire si de crestere a puilor;
c) pasunatul in padurile statului, precum si infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole fara asigurarea protectiei vinatului;
d) tinerea in captivitate a animalelor salbatice, precum si infiintarea de crescatorii de vinat si complexe de vinatoare, inclusiv de interes comercial, fara autorizare din partea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
e) distrugerea sau degradarea instalatiilor vinatoresti de orice fel, a tablitelor indicatoare si a culturilor pentru vinat;
f) lasarea libera sau purtarea, pe fondurile de vinatoare, a ciinilor, inclusiv a celor de paza si agrement, altfel decit in lesa, nevaccinati si nedehelmintizati;
g) insotirea turmelor si cirezilor, pe fondurile de vinatoare, de ciini, fara jujeu reglementat de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, nevaccinati, nedehelmintizati si in numar mai mare de trei in zona de munte, de doi in zona de deal si de unu la cimpie;
h) mutarea, distrugerea sau sustragerea momelilor, nadelor si hranei destinate vinatului;
i) arderea stufului, tufarisurilor si miristilor fara avizarea scrisa prealabila a gestionarului fondului de vinatoare;
j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice;
k) insusirea, fara acordul persoanei juridice care gestioneaza fondul de vinatoare, a vinatului gasit mort, accidentat sau bolnav si a coarnelor lepadate de cervide;
l) naturalizarea animalelor salbatice aflate sub protectie sau strict protejate ori naturalizate in scop de comercializare sau de prestare de servicii a acestora, fara autorizarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
m) scoaterea din tara a trofeelor de vinat medaliabile, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, si a celorlalte trofee, fara documente legale de provenienta, fara fisa de evaluare sau alte documente prevazute in conventiile internationale;
n) depozitarea in teren sau utilizarea in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si silvice a substantelor chimice toxice pentru vinat, fara luarea masurilor de protectie a acestuia;
o) lasarea in libertate, in scopul salbaticirii, a pasarilor si animalelor domestice;
p) producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vinatului, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

CAP. 4 - Exercitarea vinatorii

ART. 24
(1) Prin vinatoare, ca actiune, se intelege cautarea, stirnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea sau capturarea vinatului sau orice alta activitate care are ca scop dobindirea acestuia.
(2) Vinatoarea este permisa la speciile de vinat, in conditiile, in locurile, in perioadele si cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.
(3) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si pastrarea echilibrului ecologic, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vinatoare la unele specii de vinat.

ART. 25
(1) Vinatoarea se exercita numai de catre vinatori, posesori de permise de vinatoare, vizate anual, si de autorizatii eliberate de gestionarul fondului de vinatoare, in limitele cotei de recolta si a reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vinatorii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, pot exercita vinatoarea, numai pe baza de autorizatii de vinatoare eliberate de gestionarul fondului de vinatoare, urmatoarele categorii de persoane:
a) elevii si studentii din unitatile de invatamint abilitate, in care se studiaza in cadrul programului de instruire, ca disciplina, vinatul si vinatoarea si numai pe fondurile de vinatoare destinate acestui scop;
b) personalul tehnic de specialitate, angajat al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, al Regiei Nationale a Padurilor, al Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si al gestionarilor fondurilor de vinatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu;
c) cetatenii straini, care fac dovada calitatii de vinator in tara de domiciliu, ca invitati, pe baza de reciprocitate, sau contra cost, si sub raspunderea directa a gestionarului fondului de vinatoare, dar numai in limita a 30% din cota de recolta aprobata pentru sezonul de vinatoare.

ART. 26
(1) Permisele de vinatoare se elibereaza de catre organizatiile vinatoresti, legal constituite, solicitantilor cu cetatenie romana si rezidentilor in Romania care au implinit virsta de 18 ani, au efectuat un an stagiatura si au absolvit examenul de vinator, sustinut in fata unei comisii de examinare, constituita la nivel judetean, la data stabilita anual de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(2) Din comisia de examinare fac parte doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, doi reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si un reprezentant al institutiilor de invatamint superior de specialitate.
(3) Examenele se organizeaza anual, in conditiile stabilite potrivit prezentei legi.
(4) Permisul de vinatoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de port-arma si nici de cele care, in ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru savirsirea vreunei contraventii prevazute de prezenta lege.
(5) Permisul de vinatoare se va retrage si se va anula persoanelor care, dupa obtinerea acestuia, se constata ca se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la alin. (4), precum si persoanelor care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul cinegetic sau care se sustrag controlului acestuia. Retragerea si anularea permisului de vinatoare se aduc la cunostinta organizatiilor vinatoresti legal constituite, din Romania, interesate prin publicarea oficiala a listelor acestora.
(6) Formularele permiselor de vinatoare sint documente cu regim special, emise si inseriate de catre Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, conform modelului si reglementarile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si puse la dispozitia organizatiilor vinatoresti legal constituite.

ART. 27
(1) Formularele autorizatiilor individuale sau colective de vinatoare sint documente cu regim special, emise si inseriate de catrea Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si, respectiv, de Regia Nationala a Padurilor, conform modelului si reglementarilor emise de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vinatoare, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vinatorii, elaborate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

ART. 28
In rezervatiile cinegetice naturale, vinarea si capturarea unor specii de vinat, in scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora, se pot face si in perioadele in care vinatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea expresa a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

ART. 29
(1) Mistretii si vulpile care produc pagube, dupa caz, culturilor agricole, silvice, animalelor domestice sau altor specii de vinat se pot vina la pinda si in afara perioadei legale de vinatoare, pe baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(2) Ursii, risii, lupii, vidrele, nurcile si hamsterii se pot vina numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.

ART. 30
Vinatul impuscat sau capturat se transporta numai insotit de documentele legale de provenienta si de alte documente prevazute de legislatia in vigoare.

ART. 31
(1) In afara perioadei legale de vinatoare, vinzarea, cumpararea si transportul vinatului aflat sub protectie sint interzise.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) vinatul congelat in sezonul de vinatoare, precum si cel impuscat in conditiile art. 28 si 29.

ART. 32
In scopul exercitarii vinatorii in conditii de etica vinatoreasca si de protectie a vinatului, sint interzise:
a) nerealizarea sau depasirea cotei de recolta aprobate, fara motive justificate;
b) vinatoarea pe alt fond de vinatoare decit cel pe care vinatorul este autorizat sa vineze;
c) urmarirea vinatului ranit pe alt fond de vinatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vinatoare neinchisa in toc;
d) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijat vinatul, precum si a detectoarelor de animale;
e) vinarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor, prin utilizarea altor cartuse decit a celor cu proiectile unice, a caror marime este prevazuta prin reglementarile tehnice emise de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
f) vinarea iepurilor, fazanilor sau potirnichilor la hranitori ori in timpul de la apusul soarelui pina cu o ora inainte de rasarit;
g) vinarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu ciini gonitori;
h) vinarea ursilor la birlog ori din observatoare complet inchise;
i) vinarea pasarilor de balta in apropierea gurilor de apa, pe timp de inghet global, precum si vinarea puilor nezburatori ai acestora;
j) vinarea cu alti ciini decit cu cei din rasele admise la vinatoare de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autorizati de gestionarul fondului de vinatoare;
k) folosirea la vinatoare a armelor automate, a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse in magazie, a celor care nu produc zgomot, a celor cu percutie pe rama, precum si a altor arme si munitii care nu sint omologate si autorizate pentru vinatoare in Romania de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
l) utilizarea animalelor vii, orbite sau mutilate, ca atrape, precum si a inregistratoarelor de sunet;
m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzind convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;
n) urmarirea vinatului si exercitarea vinatorii din autovehicule;
o) gazarea si afumarea vizuinilor, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
p) utilizarea momelilor otravitoare sau tranchilizante si odorivectorilor, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
r) comercializarea, de catre persoane fizice, a vinatului sau a trofeelor de vinatoare;
s) fabricarea, comercializarea, detinerea si utilizarea pentru vinatoare a alicelor cu diametru mai mare de 5 mm;
t) utilizarea curentului electric, aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor si capcanelor de orice fel, otravurilor, narcoticelor si armelor neomologate pentru vinatoare in Romania.

CAP. 5 - Raspunderi si sanctiuni

ART. 33
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea, dupa caz, disciplinara, contraventionala, civila sau penala.

ART. 34
(1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei cautarea, urmarirea, haituirea, uciderea, ranirea sau capturarea vinatului sau orice alta activitate avind drept scop dobindirea acestuia, daca fapta a fost savirsita:
a) fara permis de vinatoare si autorizatie legala sau, dupa caz, fara autorizatie legala;
b) asupra animalelor a caror vinare este interzisa sau in perioade in care, potrivit legii, vinarea lor nu este permisa;
c) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;
d) prin utilizarea curentului electric, explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice, a capcanelor care pun in pericol viata oamenilor si a animalelor, a armelor, altfel decit tinute in mina, si a altor arme decit cele omologate pentru vinatoare in Romania.
(2) Faptele prevazute la alineatul precedent se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, daca au fost savirsite:
a) in timpul noptii, cu exceptia speciilor de vinat la care vinatoarea este permisa si in asemenea conditii;
b) de doua sau mai multe persoane impreuna;
c) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vinatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vinatului sau vinatoarea.

ART. 35
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 2 ani sau cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:
a) scoaterea din tara a trofeelor de vinat sau a vinatului viu, fara respectarea dispozitiilor legale;
b) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vinatoare, in alte conditii decit cele prevazute la art. 26 si 27.
(2) Tentativa se pedepseste.

ART. 36
(1) Bunurile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savirsirea infractiunilor prevazute la art. 34 se confisca.
(2) Trofeele de vinat si vinatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 34 si 35 se confisca.

ART. 37
(1) Permisul de vinatoare al celui care a savirsit una dintre faptele prevazute la art. 34 si 35 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii, de catre unitatea care l-a eliberat.
(2) Agentul constatator este obligat, in asemenea cazuri, sa retina permisul de vinatoare al infractorului si sa-l transmita imediat unitatii care l-a eliberat.

ART. 38
Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevazute la art. 34 si 35 se face in afara organelor de urmarire penala si de catre personalul organismului specializat prevazut la art. 7 alin. (2), de catre personalul salariat, cu atributii de ocrotire a vinatului, al persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vinatoare, precum si de alt personal de specialitate imputernicit in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

ART. 39
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii, sint considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (1) si (2), cu amenda de la 240.000 lei la 500.000 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. a), b), c), e), f), g), i), j), k), o), p) si la art. 32 lit. j), cu amenda de la 400.000 lei la 1.500.000 lei;
c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. h), n) si la art. 32 lit. c), e), f), g), h), i), l), n), o), cu amenda de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei;
d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. d), l), la art. 30, art. 31 alin. (1) si la art. 32 lit. a), b), d), r) si s), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) In toate cazurile, permisul de vinatoare al celui care a savirsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis.
(3) Cuantumul amenzilor prevazute la art. 34, 35 si 39 si al despagubirilor se reactualizeaza prin hotariri ale Guvernului.

ART. 40
(1) Constatarea faptelor ce constituie contraventiile prevazute la art. 39 se face, in afara personalului de specialitate mentionat la art. 38, de ofiterii si subofiterii de politie.
(2) O data cu constatarea contraventiei, agentul constatator aplica si amenda.

ART. 41
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plingere, in termen de 15 zile de la data comunicarii.
(2) Plingerea se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 42
(1) Persoanele imputernicite sa constate infractiunile prevazute la art. 34 si 35, precum si contraventiile prevazute la art. 39, sint asimilate, in exercitarea atributiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
(2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevazute la alin. (1) se trimit, in cazul infractiunilor, in termen de maximum 30 de zile, organelor de urmarire penala, iar in cazul contraventiilor, unitatii de care apartine agentul constatator.

ART. 43
Contraventiilor prevazute la art. 39 le sint aplicabile dispozitile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

ART. 44
(1) Cuantumul despagubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, in sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.
(2) Despagubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se incaseaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si de catre gestionarii fondurilor de vinatoare, precum si prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si revin autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, gestionarilor fondurilor de vinatoare.
(3) Despagubirile incasate se utilizeaza potrivit prevederilor art. 17 alin. (3).

CAP. 6 - Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 45
Animalele salbatice din gradinile zoologice, cele detinute sau folosite legal in scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vinat autorizate nu sint supuse dispozitiilor prezentei legi.

ART. 46
Delimitarea fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vinatoare sau reactualizarea limitelor acestora se face in conditiile prezentei legi de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii.

ART. 47
(1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vinatoare se face in maximum 2 ani de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi.
(2) Contractele de dare in folosinta a fondurilor de vinatoare, incheiate in baza Legii nr. 26/1976 privind economia vinatului si vinatoarea, ramin valabile pina la incheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vinatoare cu persoanele juridice carora li s-a atribuit gestionarea fondurilor de vinatoare respective, in baza prezentei legi, dar nu mai mult de 2 ani.
(3) Bunurile patrimoniale ale vechilor detinatori, existente pe fondurile de vinatoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii detinatori, pe baza protocoalelor incheiate in acest scop, in conditiile stabilite intre parti.

ART. 48
Asociatia Generala a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania isi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai tirziu de un an de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 49
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate aviza utilizarea pentru ocrotirea vinatului si paza fondurilor de vinatoare, in afara specialistilor in domeniul cinegetic, si a altor persoane, cu conditia ca acestea sa promoveze un examen de specialitate.

ART. 50
(1) In scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va elabora si va aproba, in conditiile prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.
(2) Actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vinatul si vinatoarea, emise in baza Legii nr. 26/1976, ramin valabile pina la inlocuirea acestora, dar nu mai tirziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 51
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 52
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Pe aceeasi data, Legea nr. 26/1976 privind economia vinatului si vinatoarea, publicata in Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despagubirilor in cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publica si privata si economiei vinatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 si 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

ANEXA 1

FAUNA SALBATICA
de int
eres vinatoresc la care vinarea este permisa
Perioadele de vinare si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
Perioada Despagubiri in lei,
Nr. Denumirea de in perioada
crt. speciei vinare ---------------------
admisa interzisa

A. MAMIFERE

1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 octombrie - 25.000 50.000 15 aprilie
2. Capra neagra (Rupicapra 15 septembrie - 500.000 1.000.000 rupicapra) 15 decembrie
3. Capriorul (Capreolus capreolus) 250.000 500.000
- mascul 1 iunie - 15 septembrie
- femela 1 septembrie - 15 februarie
4. Cerbul comun (Cervus elaphus) 1.000.000 2.000.000
- mascul 1 septembrie - 15 decembrie
- femela 1 septembrie - 15 februarie
5. Cerbul lopatar (Dama dama) 300.000 600.000
- mascul 1 septembrie - 15 decembrie
- femela 1 septembrie - 15 februarie
6. Ciinele enot (Nyctereutes 15 septembrie - 25.000 50.000 procyonoides) 31 martie
7. Dihorul comun (Putorius 15 septembrie - 25.000 50.000 putorius) 31 martie
8. Dihorul pestrit (Vormela 15 septembrie - 25.000 50.000 peregusna euxina) 31 martie
9. Dihorul de stepa (Putorius 15 septembrie - 25.000 50.000 eversmani) 31 martie
10. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 25.000 50.000 31 martie
11. Iepurele de cimp (Lepus 1 noiembrie - 100.000 200.000 europaeus) 31 ianuarie
12. Iepurele de vizuina 1 noiembrie - 100.000 200.000 (Oryctolagus cuniculus) 15 februarie
13. Jderul de copac (Martes 15 septembrie - 100.000 200.000 martes) 31 martie
14. Jderul de piatra (Martes 15 septembrie - 100.000 200.000 foina) 31 martie
15. Marmota (marmota marmota) 15 septembrie - 250.000 500.000 15 octombrie
16. Mistretul (Sus scrofa) 1 august - 300.000 600.000 15 februarie
17. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 250.000 500.000 15 decembrie
18. Nevastuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 25.000 50.000 31 martie
19. Nurca americana (Mustela vison) 15 septembrie - 50.000 100.000 31 martie
20. Nutria (Myocastor coypus) 1 octombrie - 100.000 200.000 15 aprilie
21. Risul (Lynx lynx) 15 septembrie - 250.000 500.000 31 martie
22. Sacalul (Canis aureus) 15 septembrie - 25.000 50.000 31 martie
23. Veverita (Sciurus vulgaris) 15 septembrie - 50.000 100.000 31 martie
24. Viezurele (Meles meles) 15 august - 50.000 100.000 15 aprilie
25. Vulpea (Vulpes vulpes) 15 septembrie - 25.000 50.000 31 martie

B. PASARI

1. Batausul (Philomacus pugnax) 1 septembrie - 5.000 10.000 30 aprilie
2. Becatina comuna (Gallinago 1 septembrie - 5.000 10.000 gallinago) 30 aprilie
3. Becatina mica (Lymnocryptes 1 septembrie - 5.000 10.000 minimus) 30 aprilie
4. Cioara griva (Corvus corone tot anul 1.000 - cornix)
5. Cioara griva sudica (Corvus tot anul 1.000 - corone sardonius)
6. Cioara griva vestica (Corvus tot anul 1.000 - corone corone)
7. Cioara de semanatura (Corvus tot anul 1.000 - frugilegus)
8. Ciocirlanul (Galerida cristata) 1 august - 5.000 10.000 31 martie
9. Cocosul de munte (Tetrao 1 aprilie - 250.000 500.000 urogallus) 15 mai
10. Cormoranul mare (Phalacrocorax 15 august - 5.000 10.000 carbo) 15 martie
11. Cotofana (Pica pica) tot anul 1.000 -
12. Eiderul (Somateria mollissima) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
13. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie - 25.000 50.000 28 februarie


14. Ferestrasul mare (Mergus 1 septembrie - 5.000 10.000 merganser) 30 aprilie
15. Ferestrasul motat (Mergus 1 septembrie - 5.000 - serrator) 30 aprilie

16. Gaita (Garrulus glandarius) tot anul 1.000 2.000
17. Gainusa de balta (Gallinula 15 august - 5.000 10.000 chloropus) 15 martie
18. Gisca de semanatura (Anser 15 august - 20.000 40.000 fabalis fabalis) 28 februarie
19. Gisca de semanatura mica (Anser 15 august - 20.000 40.000 fabalis rossicus) 28 februarie
20. Gisca cu cioc scurt (Anser 15 august - 20.000 40.000 fabalis brachyrhynchus) 28 februarie
21. Gisca de vara (Anser anser 15 august - 20.000 40.000 rubrirostris) 28 februarie
22. Gisca neagra (Branta bernicla) 15 august - 20.000 40.000 28 februarie
23. Girlita mare (Anser albifrons) 15 august - 20.000 40.000 28 februarie
24. Graurul comun (Sturnus vulgaris) 1 august - 5.000 10.000 31 martie
25. Graurul dobrogean (Sturnus 1 august - 5.000 10.000 vulgaris balcanicus) 31 martie
26. Gugustiucul (Streptopelia 1 august - 5.000 10.000 decaocto) 31 martie
27. Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 septembrie - 20.000 40.000 15 decembrie
28. Lisita (Fulica atra) 15 august - 7.500 15.000
15 martie
29. Nagitul (Vanellus vanellus) 15 august - 7.500 15.000 15 martie
30. Porumbelul gulerat (Columba 1 august - 7.500 15.000 palumbus) 31 martie
31. Porumbelul de scorbura (Columba 1 august - 7.500 15.000 oenas) 31 martie
32. Potirnichea (Perdix perdix) 15 octombrie - 10.000 20.000 31 decembrie
33. Prepelita (Coturnix coturnix) 15 august - 7.500 15.000 15 noiembrie
34. Rata mare (Anas platyrhynchos) 15 august - 10.000 20.000 28 februarie
35. Rata mica (Anas crecca) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
36. Rata pestrita (Anas strepera) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
37. Rata fluieratoare (Anas penelope) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
38. Rata sulitar (Anas acuta) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
39. Rata ciriitoare (Anas 15 august - 10.000 20.000 querquedula) 15 martie
40. Rata cu cap castaniu (Aythya 15 august - 10.000 20.000 ferina) 15 martie
41. Rata motata (Aythya fuligula) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
42. Rata rosie (Aythya nyroca) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
43. Rata cu cap negru (Aythya 15 august - 10.000 20.000 marila) 15 martie
44. Rata sunatoare (Bucephala 15 august - 10.000 20.000 clangula) 15 martie
45. Rata cu ciuf (Netta rufina) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
46. Rata de gheturi (Clangula 15 august - 10.000 20.000 hyemalis) 15 martie
47. Rata lingurar (Anas clypeata) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
48. Rata catifelata (Melanitta 15 august - 10.000 20.000 fusca) 15 martie
49. Rata neagra (Melanitta nigra) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
50. Sitarul de padure (Scolapax 1 septembrie - 10.000 20.000 rusticola) 30 aprilie
51. Sitarul de mal (Limosa limosa) 1 septembrie - 10.000 20.000 30 aprilie
52. Stancuta (Corvus monedula) 1 august - 5.000 10.000 31 martie
53. Sturzul de visc (Turdus 1 august - 5.000 10.000 viscivorus) 31 martie
54. Sturzul cintator (Turdus 1 august - 5.000 10.000 philomelos) 31 martie
55. Sturzul de vii (Turdus iliacus) 1 august - 5.000 10.000 31 martie
56. Sturzul de iarna (Turdus 1 august - 5.000 10.000 pilaris) 31 martie
57. Stircul cenusiu (Ardea cinerea) 1 august - 5.000 10.000 31 martie
58. Tiganusul (Plegadis falcinellus) 15 august - 10.000 20.000 15 martie
59. Turturica (Streptopelia turtur) 1 august - 7.500 15.000 31 martie
ANEXA 2
MAMIFERE DE INTERES VINATORESC
si pasari din fauna salbatica la care vinarea este interzisa si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
A. MAMIFERE

1. Elanul (Alces alces) 3.000.000
2. Hamsterul/Hirciogul (Cricetus cricetus) 50.000
3. Lupul (Canis Lupus) 200.000
4. Nurca (Lutreola lutreola) 100.000
5. Pisica salbatica (Felix silvestris) 100.000
6. Ursul (Ursus arctos) 2.000.000
7. Vidra (Lutra lutra) 500.000
8. Zimbrul (Bison bonasus) 5.000.000

B. PASARI

1. Acvila-de-cimp (Aquila heliaca) 500.000
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos) 500.000
3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 300.000
4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus) 300.000
5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) 300.000
6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) 300.000
7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 300.000
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 25.000
9. Auselul (Regulus sp.) 10.000
10. Avozeta (Recurvirostra avozetta) 25.000
11. Barza-alba (Ciconia ciconia) 100.000
12. Barza-neagra (Ciconia nigra) 100.000
13. Becatina-mare (Gallinago media) 10.000
14. Boicusul (Remiz sp.) 10.000
15. Brumarita (Prunnela sp.) 10.000
16. Bufnita (Bubo bubo) 100.000
17. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 25.000
18. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) 25.000
19. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 100.000
20. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) 100.000
21. Chira (Sterna sp.) 15.000
22. Chirighita (Chlidonias sp.) 15.000
23. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 15.000
24. Cinteza (Fringilla sp.) 10.000
25. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 25.000
26. Ciocirlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Alauda sp.;
Calandrella sp.) 10.000
27. Ciovlica (Glareola sp.) 25.000
28. Ciuful (Asio sp.) 25.000
29. Ciuhurezul (Surnia ulula) 25.000
30. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 25.000
31. Ciusul (Otus scops) 25.000
32. Cocorul-mare (Grus grus) 250.000
33. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 250.000
34. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 500.000
35. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 250.000
36. Codobatura (Motacilla sp.) 10.000
37. Codrosul (Phoenicurus sp.) 10.000
38. Cojoaica (Certhia sp.) 10.000
39. Corbul (Corvus corax) 50.000
40. Corcodelul (Podiceps sp.) 15.000
41. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis) 15.000
42. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 15.000
43. Crestetul (Porzana sp.) 15.000
44. Cirsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 15.000
45. Cirsteiul-de-cimp (Crex crex) 25.000
46. Cucul (Cuculus canorus) 25.000
47. Cucuveaua (Athene noctua) 50.000
48. Cufundarul (Gavia artica) 50.000
49. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata) 50.000
50. Cufundarul-mare (Gavia immer) 50.000
51. Culicul (Numenius sp.) 25.000
52. Drepnea (Apus sp.) 10.000
53. Dropia (Otis tarda) 1.000.000
54. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 15.000
55. Egreta-mare (Egretta alba) 50.000
56. Egreta-mica (Egretta garzetta) 50.000
57. Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 25.000
58. Fisa (Anthus sp.) 10.000
59. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 15.000
60. Fluierarul (Tringa sp.) 10.000
61. Forfecuta (Loxia sp.) 10.000
62. Frunzarita (Hippolais sp.) 10.000
63. Fugaciul (Calidris sp.) 15.000
64. Furtunarul (Puffinus puffinus) 15.000
65. Gaia-alba (Elanus caeruleus) 300.000
66. Gaia-neagra (Milvus migrans) 300.000
67. Gaia-rosie (Milvus milvus) 300.000
68. Ghionoaia (Picus sp.) 25.000


69. Girlita-mica (Anser erythropus) 40.000
70. Gisca-polara (Anser caerulescens) 40.000
71. Gisca-de-India (Anser indicus) 40.000
72. Gisca-calugarita (Branta leucopsis) 40.000
73. Gisca-cu-git-rosu (Branta ruficollis) 50.000
74. Grangurul (Oriolus oriolus) 25.000
75. Greluselul (Locustella sp.) 10.000
76. Gusa-rosie (Erithacus rubecula) 10.000
77. Gusa-vinata (Luscinia sp.) 10.000
78. Heretele (Circus sp.) 50.000
79. Huhurezul (Strix sp.) 50.000
80. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes paradoxus) 25.000
81. Lacarul (Acrocephalus sp.) 10.000
82. Lacustarul (Sturnus roseus) 10.000
83. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 10.000
84. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 100.000
85. Lebada-mica (Cygnus bewickii) 100.000
86. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 100.000
87. Lopatarul (Platalea leucorodia) 50.000
88. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 25.000
89. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 25.000
90. Maracinarul (Saxicola sp.) 10.000
91. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 10.000
92. Mierla-neagra (Turdus merula) 10.000
93. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 15.000
94. Minunita (Aegolius funereus) 25.000
95. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 10.000
96. Muscarul (Ficedula sp.) 10.000
97. Nagitul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura) 15.000
98. Nagitul-de-stepa (Vanellus gregarius) 15.000
99. Nagitul-sudic (Vanellus spinosus) 15.000
100. Nisiparul (Calidris alba) 15.000
101. Notatita (Phalaropus sp.) 15.000
102. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 10.000
103. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 25.000
104. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 25.000
105. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 10.000
106. Pelicanul (Pelecanus sp.) 100.000
107. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 25.000
108. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 20.000
109. Pescarusul (Larus sp.) 20.000
110. Pietrarul (Oenanthe sp.) 15.000
111. Pietrusul (Arenaria interpres) 15.000
112. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 10.000
113. Pitigoiul (Parus sp.) 10.000
114. Pitigusul (Aegithalos sp.) 10.000
115. Ploierul (Pluvialis sp.) 15.000
116. Potirnichea-de-stinca (Alectoris graeca) 50.000
117. Presura (Enberiza sp.) 10.000
118. Prigoria (Merops apiaster) 15.000
119. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 10.000
120. Prundarasul (Chradrius sp.) 15.000
121. Pupaza (Upupa epops) 35.000
122. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 50.000
123. Rindunica (Hyrunda sp.) 10.000
124. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 15.000
125. Sfrinciocul (Lanius sp.) 10.000
126. Silvia (Sylvia sp.) 10.000
127. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 25.000
128. Spircaciul (Otis tetrax) 100.000
129. Sticletele (Carduelis sp.) 10.000
130. Stircul-de-cireada (Bubuleus ibis) 15.000
131. Stircul-galben (Ardeola ralloides) 15.000
132. Stircul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 15.000
133. Stircul pitic (Ixobrychus minutus) 15.000
134. Stircul-rosu (Ardea purpurea) 15.000
135. Striga (Tyto alba guttata) 50.000
136. Stufarica (Cettia cetti) 10.000
137. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 100.000
138. Soimul (Falco sp.) 50.000
139. Sorecarul (Buteo sp.) 50.000
140. Ticleanul (Sitta europaea) 10.000
141. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 50.000
142. Uliul (Accipiter sp.) 25.000
143. Viesparul (Pernis apivorus) 50.000
144. Vulturul-alb (Neophron percnopterus) 100.000
145. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 1.000.000
146. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 1.000.000
147. Zaganul (Gypaetus barbatus) 1.000.000